Suwałki. Budżet na miarę obecnych czasów

b_700_500_0_0___images_stories_3133_G.jpgPodczas  XXIX sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 19 grudnia 2012 roku radni 18 głosami za przy 3 wstrzymujących się podjęli uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok.

Uchwalony przez radnych Rady Miejskiej w Suwałkach budżet miasta na 2013 rok przewiduje następujące wartości:

 • - dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 300.788.149 zł,

 

Na łączną kwotę dochodów składają się:

 • - dochody bieżące w wysokości 265.637.299 zł, co stanowi 88,31% ogółu dochodów, oraz
 • - dochody majątkowe w wysokości 35.150.850 zł, co stanowi 11,69% ogółu dochodów.

 

 • - wydatki ogółem budżetu miasta w wysokości 303.778.010 zł,

w wyniku czego planowany deficyt  budżetu miasta wynosi 2.989.861 zł.

 

Zaplanowane wydatki składają się z:

 • - wydatków bieżących w wysokości 254.078.756 zł co stanowi 83,64% ogółu wydatków, oraz
 • - wydatków majątkowych w wysokości 49.699.254 zł, stanowiących 16,36% ogółu wydatków.

 

Wydatki budżetowe w kwocie 254.078.756 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań bieżących miasta wynikających z przepisów ustawowych, tj. na finansowanie wydatków jednostek, zakładów budżetowych oraz instytucji kultury. Kwota ta stanowi ponad 80% planowanych wydatków ogółem. Realizując to założenie spełniono obowiązujące od 1 stycznia 2010 r. wymagania nowej ustawy o finansach publicznych mówiące, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe, niż dochody bieżące budżetu, które wyniosą 265.637.299 zł.

 

Kwoty zaplanowane w projekcie budżetu miasta przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej zabezpieczają potrzeby dotyczące pokrycia kosztów realizacji zadań będących w zakresie działalności jednostek, zakładów oraz instytucji naszego miasta.

 

Pozostała kwota w wysokości 49.699.254 zł, tj.  16,36% wydatków budżetowych proponowana jest na finansowanie zadań w charakterze majątkowym. Środki te przeznaczone są przede wszystkim na zakończenie inwestycji rozpoczętych w roku bieżącym oraz przewidzianych do rozpoczęcia w 2013 r.

 

Opracowując projekt budżetu wzięto pod  uwagę źródła dochodów i ich wysokość, które zostały określone m.in.:

 • - uchwałami Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie wysokości obowiązujących w 2013 r. stawek podatków i opłat lokalnych,
 • - pismami Ministra Finansów ustalającymi wysokość subwencji oraz udziałów w podatkach,
 • - pismem Wojewody Podlaskiego w sprawie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych,
 • - podpisanymi umowami i porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie realizacji określonych zadań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Struktura zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:

•A.    DOCHODY WŁASNE w kwocie 132.831.354 zł (stanowią 44,16% planowanych dochodów budżetu), w tym z:

 • - PIT w kwocie 51.655.431zł,
 • - CIT w kwocie 1.930.000zł,

•B. RÓŻNE ROZLICZENIA (SUBWENCJE) - w kwocie 104.768.677 zł (stanowią 34,84% planowanych dochodów budżetu);

•C.    DOTACJE w kwocie 63.188.118 zł (stanowią 21% planowanych dochodów budżetu), w tym z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ w kwocie 26.573.135zł (stanowią 8,84% planowanych dochodów budżetu)

 

W budżecie na 2013 r. tradycyjnie najwyższe kwoty wydatków przeznaczone są na finansowanie:

 • - oświaty i wychowania - 111.125.927 zł, tj. 36,58% ogółu wydatków łącznie z planowaną na ten cel kwotą rezerwy celowej;
 • - pomocy społecznej - 49.587.035 zł, tj. 16,30% ogółu wydatków;
 • - transportu i łączności - 34.081.680 zł, tj. 11,22% ogółu wydatków;
 • - gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 19.128.044 zł, tj. 6,30% ogółu wydatków;
 • - administracji publicznej - 15.483.890 zł, tj. 5,10% ogółu wydatków;
 • - kultury fizycznej - 12.195.988 zł, tj. 4,01% ogółu wydatków;
 • - turystyki - 9.982.492 zł, tj.3,29 % ogółu wydatków;
 • - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 9.340.550 zł, tj. 3,07% ogółu wydatków;
 • - gospodarki mieszkaniowej - 8.563.102 zł, tj. 2,82% ogółu wydatków;
 • - obsługi długu publicznego - 7.500.000 zł, tj. 2,47% ogółu wydatków;
 • - edukacyjnej opieki wychowawczej - 7.061.033 zł, tj. 2,30% ogółu wydatków;
 • - bezpieczeństwa publicznego - 6.254.350 zł, tj. 2,06% ogółu wydatków.

 

W budżecie miasta na 2013 r. przewidziano kwotę 49.699.254 zł przeznaczoną na realizację zadań  o charakterze majątkowym.

 

Środki te wykorzystane zostaną przede wszystkim na kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, rozpoczęcie nowych zadań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, bądź budżetu państwa oraz w części na przygotowanie dokumentacji technicznej nowych zadań.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych w 2013 r. zaliczyć należy m.in:

 

I. Infrastruktura drogowa:

 

 • 1. przedłużenie ul. Wigierskiej wraz z budową nowego mostu - 8,6 mln zł,
 • 2. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 655 (ul. Buczka, Kościuszki, Reja) - 9 mln zł,
 • 3. budowa ulic w obrębie ul. Leśnej - 1,2 mln zł,
 • 4. budowa ulicy Łokietka i ul. Kazimierza Wielkiego - I etap - 2,0 mln zł,
 • 5. przebudowa ulicy Nowomiejskiej (schetynówka) - 3,0 mln zł,

Razem - 23,8 mln zł.

 

II. Turystyka:

 • 1. Plac Marii Konopnickiej - 6,2 mln zł,
 • 2. Plac Piłsudskiego - II etap placu europejskiego - 3,7 mln zł,

Razem - 9,9 mln zł.

 

III. Gospodarka mieszkaniowa - budynek Sejneńska 18 - 1,4 mln zł,

 

IV. Informatyka - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - 2,3 mln zł,

 

V. Oświata - lodowisko przy SP 11 - 0,3 mln zł,

 

VI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

 • 1. zakup sprzętu dla ZDIZ - 0,3 mln zł,
 • 2. budowa bazy ZDIZ - budynek warsztatowo - socjalny - 1,3 mln zł,
 • 3. rekultywacja składowiska przy ul. Staniszewskiego - 0,8 mln zł,
 • 4. budowa sieci energetycznej - 0,1 mln zł,

Razem - 2,5 mln zł.

 

Realizowane zadania inwestycyjne w maksymalnym stopniu wykorzystują możliwości pozyskania środków zewnętrznych wspomagających ich realizację, w tym zwłaszcza  środków z Unii Europejskiej. Ogółem w 2013 r.  inwestycje realizowane z udziałem tych środków będą miały wartość 31.821.924 zł, w tym udział środków unijnych 25.520.459 zł.

 

Realizacja w 2013 r. tych założeń wymaga sięgnięcia po środki zewnętrzne w postaci kredytu w wysokości 14.280.741 zł, przeznaczając na spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

 

Spowoduje to, że wysokość długu miasta Suwałki na koniec 2013 roku wyniesie 127.054.732 zł i nie ulegnie zwiększeniu w porównaniu do 2012 r. Procentowy stosunek kwoty długu do planowanych dochodów wyniesie 42,24% (maksymalny dopuszczalny poziom zadłużenia wynosi, zgodnie z ustawą o finansach publicznych 60% planowanych dochodów budżetowych).

 

Spłata rat kapitałowych  pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz należnych od nich odsetek stanowić będzie 7,24% planowanych dochodów budżetowych przy maksymalnym wskaźniku ustalonym przez wspomnianą ustawę w wysokości 15%.

 

Przedstawione dane wskazują, że budżet miasta na 2013 rok jest budżetem wyważonym i bezpiecznym, co potwierdza pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Suwałk na 2013 rok.

 

Przewidywany wzrost bazy opodatkowania oraz realna realizacja założonych przez Radę Ministrów wskaźników makroekonomicznych na 2013 rok zapewnić powinny niezakłóconą realizację zadań ustawowych suwalskiego samorządu oraz obsługę zadłużenia.

 

W budżecie miasta na 2013 rok w maksymalnym stopniu wykorzystano możliwość  dofinansowania inwestycji oraz zadań bieżących ze środków pozyskanych z zewnątrz, w tym zwłaszcza z unii europejskiej. Środki te zapewne przyczynią się do polepszenia jakości życia naszym mieszkańcom oraz podwyższenia atrakcyjności naszego miasta.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą nr RIO.V.00310-9/12 z dnia 29 listopada 2012 r. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta Suwałk na 2013 rok.

 

PI Urzędu Miasta w Suwałkach

For a professional business hosting we highly recommend hostgator review or cloud hosting
Joomla Templates designed by Joomla Hosting